Cigaretter smugglas in - värda 1-2 miljarder kronor i skatt

Svenska staten gick miste om drygt 60 miljoner kronor i tullavgifter, punktskatt och moms på de insmugglade 32,4 miljoner cigaretter som tullen tog i beslag 2007. Värdet på samtliga till Sverige ifjor insmugglade cigaretter räknat i tullavgifter, punktskatt och moms bedöms ligga mellan en och två miljarder kronor.

Seriösa svenska återförsäljare av tobaksvaror förlorar genom konkurrens av insmugglade cigaretter en viktig försäljning och förtjänst.

– Vi uppskattar att den svenska illegala marknaden omfattar mellan 200 och 700 miljoner cigaretter på årsbasis. Alltså en halv miljard cigaretter plus minus några hundra miljoner, säger Johan Falkman, nationell specialist på tobak vid Tullverket.

Uppskattning gjordes i en utredning författad av kriminologen Leif G W Persson på mitten av 1990-talet. Tullverkets egna interna skattningar stämmer ganska väl med Perssons. Enligt de bedömningar som tobaksindustrin delgett Johan Falkman är den svarta marknaden större.

– Industrin har menat att smuggelmarknaden skulle vara på totalt 1,5 miljarder cigaretter och att en tredjedel av dem sedan går ut från landet. De svenska märkena skulle då motsvara 1,0 miljarder. Jag tycker att det är mycket, framhåller Johan Falkman. (T&M 2008-03-08)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation