Asylsökandes uppgift själv ta reda på lagar som gäller

Ska det rökbeteende som flyktingar har med sig till Sverige godtas här? Vem bör ansvaret för information och tillsyn?

– Är det okej att man på boende för ensamkommande flyktingbarn accepterar att 50 procent av barnen röker?

Anna-Maria Andersson, livsmedelsinspektör i Övertorneå och Överkalix kommuner med ansvar för bland annat tobakstillsyn, undrar. På ett av tre boenden rökte hälften av pojkarna. På de andra var rökarnas andel lägre.

– De är ju de facto barn eftersom de är under 18 år när de bor på de här boendena. Röka är något som det verkar att de har gjort under ganska lång tid innan de kom dit.

Hon är tydlig med att information bör ges till nyanlända, helst innan de av Migrationsverket placeras ut på boenden.

–Det ligger inte i Migrationsverkets ansvar att informera om enskilda lagar, att informera om rökning. Det är mitt enkla svar, säger Matilda Niang, presskommunikatör, Migrationsverkets presstjänst.

Eget ansvar ta reda på

Någon policy just för att informera om rökning och tobakslagen finns alltså inte. Minderårigas förhållande till rökning är en fråga för den enskilda individen.

– Vi ger information om brandsäkerhet och information om att det finns lagar och regler i samhället som man måste ta till sig, men vi går inte specifikt in på rökning.

Ansvaret att ta till sig de lagar som gäller i Sverige ligger på den som kom-mer hit. Alltså på den enskilde individen eller på familjen. Det är samma som gäller för andra som bor och vistas här.

–Kommer en familj och där är minderåriga så är det ju föräldrarna som har ansvar över sitt minderåriga barn. Är det ensamkommande är det ju kom-munansvar om de bor i ett HBV-hem, utvecklar Matilda Niang.

Ansvariga handlare

Anna-Maria poängterar att det finns ett kommunalt ansvar, i tillsynen av boenden, offentliga miljöer och av tobakshandlare – och ansvaret är vidare än så.

–Vi behöver samverka, att många hjälps åt. Lokalt i kommunen i skolhälso-vård och skola, i boendet, i de sociala myndigheterna…

En avgörande roll för utbredningen av tobaksbruk har de som säljer tobak. Personer under 18 år får inte enligt tobakslagen köpa tobak, oavsett om de är asylsökande eller bor här sedan generationer. Den som säljer tobak till en person som är 18 år får enligt samma lag inte sälja tobak om det kan miss-tänkas att tobaken lämnas vidare till omyndig.

LMA-kort visar ålder

Ett krux kan vara att kunden inte har en riktig identifikationshandling. En asylsökande får ju av Migrationsverket ett tillfälligt LMA-kort med diverse personuppgifter.

– Kanske blir handlaren osäker när de ser det här kortet och säljer till min-deråriga i alla fall eller så har de bekanta som köper ut?, resonerar Anna-Maria.

Hon har aktivt tagit ansvar för att upplysa om vad som gäller tobaksbruk i Sverige.

– Jag har träffat skolhälsovård och tobakssamordnare i kommunerna och de jobbar vidare med frågan. Jag har även besökt en SFI-klass med nyanlända ungdomar och informerat om vad som gäller. De var mycket intresserade.

Flera språk behövs

Anna-Maria Andersson berättar att tillgången till material i Sverige om rök-ning på andra språk är starkt begränsad.

– Vi har bara hittat info om vattenpipor på arabiska på folkhälsomyndighet-ens hemsida. Här behövs information som hela landets flyktingorganisation kan använda sig av, framhåller hon.

Situationen med omfattande rökning bland minderåriga asylsökande är inte unik för boenden i hennes tillsynskommuner Övertorneå och Överkalix. En-ligt uppgift till Tobak&Mer är situationen likartad i andra kommuner, medan i vissa förekommer ingen rökning. (T&M 2015-09-15)

Kontaktinformation