/>

Kan barn suga på e-cigarett i skola och på allmän plats?

Vilket utrymme får e-cigaretter med andra vätskor än nikotin i rökfria miljöer?

Är det fritt fram för till exempel en elvaåring att suga på en e-cigarett med vätska med godissmak i skolan?

Om e-cigaretter med nikotin är en stor utmaning att reglera så är e-cigaretter utan nikotin ur flera aspekter svårare att finna för samhälle och individer praktiska och förnuftiga förhållningssätt till.

Tobaksproduktdirektivet omfattar reglering av e-cigaretter med nikotin-vätska. Andra vätskor behandlas inte. Utöver implementering av direktivet i svensk lag finns i uppdraget för rege-ringens särskilde utredare Göran Lundahl en del andra rent nationella upp-gifter att utreda. Förslag till nationell lagstiftning ska ges i utredningens slutbetänkande. Bland annat gäller det rökfria miljöer.

– Där talar man också om e-cigaretter. Det är naturligtvis en svårighet i det. Hur ska man skilja på e-cigaretter som innehåller nikotin och e-cigaretter som innehåller något annat. Det får vi fundera på när vi ska knäcka den debatten.

En fråga för staten?

Om en person går omkring och ryker på allmän plats är det närmast en all-män ordningsfråga.

– Men det har inte med tobak att göra. Det har inte med nikotin att göra – är det någonting som staten ska lägga sig i eller inte? Ja, möjligen kan man säga att det är ett rökande beteende.

Men hur definieras rökning?

–Rökning utgår normalt ifrån någon sorts förbränning. Detta är ingen för-bränning, understryker Göran. Vätskan förångas i e-cigaretten, som ju är en sorts elektronisk produkt.

Kan ålder sättas?

Han resonerar vidare om e-cigaretter utan nikotin:

– Vad skulle man ha för stöd för en åldersbegränsning för sådant som inte är tobaksrelaterat och som inte är läkemedelsklassat? Det måste ju vara sub-stansen som är läkemedelsklassad, och då blir e-cigaretten då den används med nikotinsubstans något slags medicinsktekniskt hjälpmedel. Jag har svårt för att se att man kan ha en åldersbegränsning på det som inte är nikotinbaserat.

Åldersbegränsningen i läkemedelshänseende är nikotinläkemedel. Där är en 18-års gräns precis som på tobak.

Det innebär att elvaåringar kan gå på icke förbjuden plats och ånga. Vad gör man i skolorna?

- ...och hur kan man ingripa mot det? Det finns ett stort obearbetat område inom detta som vi på något sätt måste ta ställning till, noterar Göran Lundahl.

Kan begränsningar sättas på läkemedelsklassade e-cigaretter med nikotin som inte finns på andra nikotininnehållande läkemedel som tuggummin, plåster och sprayer? (T&M 2015-01-26)

Kontaktinformation