Är e-cigarett bra produkt för att kunna sluta röka?

– Det bästa för folkhälsan skulle vara att öppna upp för en reglerad försäljning av e-cigaretten..

– e-cigaretter bör ha potential att vara effektiva för rökavvänjning i stora populationer och ha en positiv inverkan på folkhälsan. Mer forskning behövs för att få fram vilka positiva och negativa effekter som bruk av e-cigaretter kan ha. Utifrån dem kanske svaret nås på frågan:

Blir "e-cigaretten" lösningen på tobaksproblemet?

Karl Erik Lund, Ph D och forskningsledare på SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo, har formulerat frågan. Han använder den som titel på sin färska rapport. Denna bär undertiteln Forskningsstatus om elektroniske sigaretter. Rapporten är en sammanställning av internationell forskning om e-cigaretter. Den placerar debatten om e-cigarettens tillträde till marknaden i ett skademinskningssammanhang. De inledande citaten är slutsatser från forskare som ser möjligheter i den elektroniska cigaretten som ett hjälpmedel för att sluta röka traditionella cigaretter.

Kunde sluta

I rapporten ges flera exempel på studier som har gjorts bland e-cigarett-användare. En studerade 222 förstagångsköpare av e-cigaretter efter sex månaders användning. Vid tidpunkten för undersökningen uppgav 31 procent att de inte rökte. Bland dem som använde e-cigarett mer än 20 gånger per dag var andelen icke-tobaksrökare 70 procent. Tre rökare som deltog i en pilotstudie slutade efter att ha använt e-cigaretter. De hade försökt sluta flera gånger men återfallit till sin vana. Detta case följs nu upp med ett experiment där flera hundra rökare följs under en längre tid.

Cig-likhet viktig

e-cigarettens nikotinleverans är en faktor som spelar in för hur rökavvänjningen lyckas. En annan, mer påtaglig, är likheten med vanliga cigaretter. Sättet att ”röka”, användningsmönstret och de känslor som fås är bekanta. Igenkänningseffekten har betydelse för resultatet. Den lilla grupp rökare som ingick i en undersökning valde bort den av hälsovårdsmyndigheterna för rökavvänjning rekommenderade nikotininhalatorn till förmån för e-cigaretten.

Vilka använder?

En grupp forskare har bland annat granskat vilka det är som använder e-cigaretter och varför, deras syfte.

– Forskarna drog slutsatsen att e-cigarett i stor utsträckning används av samma befolkningsgrupper som använder nikotininnehållande läkemedel med samma avsikt. Det var före detta rökare som ville förhindra återfall och rökare som ville sluta eller minska förbrukningen, sammanfattar Karl Erik Lund.

I en jämförelse mellan e-cigaretter och nikotinprodukter från läkemedelsindustrin konstaterar en forskargrupp att de senare av idag har...

- ...få biverkningar, låg risk för beroende och missbruk, men de har också endast måttlig effekt i experimentella studier.

En annan grupps slutsats är att när "nikotinläkemedel används till vardags har de ingen eller mycket liten effekt"

Om de nikotininnehållande ersättningsmedel som anbefalles av myndigheter inte levererar rökavslut finns kanske svaret i Karl Erik Lunds fråga: "Blir e-cigaretten lösningen på tobaksproblemet?"

Rapporten kan laddas ner här (T&M 2012-05-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation