Sälja tobak till underåriga kan ge fängelse i ett år

Fängelse i ett år! Det föreslås som det maximala straffet för den som säljer eller lämnar ut tobaksvara till person som inte har fyllt 18 år. Påföljden kan bli lika lång om säljaren kan antas tro att en tobaksvara ska lämnas till en omyndig. Samma sanktion gäller om en näringsidkare som meddelats förbud att sälja tobak fortsätter att sälja.

I gällande tobakslag är maximistraffet sex månaders fängelse. För brott enbart mot tobakslagen har fängelse dock aldrig dömts ut, enligt en utredning som utförts av BRÅ, Brottsförebyggande Rådet. Frihetsberövande har i förekommande fall varit i kombination med andra brott. Hittills har dagsböter varit den vanliga påföljden när minderåriga fått köpa tobaksvaror. I allmänhet har handlaren dömts till dagsböter och då har straffvärdet för ett försålt paket cigaretter vanligen varit 30 dagsböter.

–Det är angeläget att man börjar se lite annorlunda på lagöverträdelserna, menar särskilde utredaren Susanne Billum och tillägger att fängelse inte ska vara ett normalstraff.

Hon anser att en straffskärpningen för försäljning av tobak till unga är motiverad. Likaså när ett försäljningsförbud överträds. Det senare betraktar hon som en av säljaren medveten, kvalificerad handling. Tillsynsmyndighet kan meddela en handlare försäljningsförbud för maximalt sex månader vid brott mot bestämmelserna i tobakslagen. Förbudet ska kunna träda ikraft omedelbart. Bedöms överträdelsen som mindre kan ett meddelande av varning bli tillsynsmyndighetens reaktion.

– Försäljningsförbud är en kännbar påföljd. Vi hoppas att det ska fungera. (T&M 2009-05-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation