Grav brist att inte noga utreda vilka konsekvenser förslag ger

  • En fullständig konsekvensutredning bör göras.
  • Konsekvensutredningen är bristfällig. Förslagen avstyrkes.

Kritiken mot remissen Olovlig tobaksförsäljning är skarp från flera instanser. Näringslivets Regelnämnd och Regelrådet påtalar grava brister och ger bakläxa.

Gör om. Gör rätt! Så kan Näringslivets Regelnämnds, NNR, och Regelrådets synpunkter sammanfattas. Båda tar stöd i ”Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning” i sin argumentation.

–Om betänkandet innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges på ett sätt som motsvarar kraven på innehåll i konsekvensutredningar, anför NNR. Eftersom betänkandet innehåller förslag som innebär konsekvenser för berörda näringsidkare bör en fullständig konsekvensutredning göras. Förslagen bör utredas i samråd med representanter för berörda företag och branscher för att bedöma följderna.

– Beslut (bör) inte fattas i frågan innan beslutsfattare har kunnat ta ställning till en komplett konsekvensutredning.

I denna vill NNR se bland annat alternativa lösningar till de som föreslås, uppskattningar av kostnader och analys av hur konkurrensförhållandena kan komma att påverkas.

Även den fristående rådgivande statliga kommittén Regelrådet anser att förslagens effekter på företagens administrativa kostnader skulle ha beskrivits närmare. Som ett konkret exempel ges förslaget att förbjuda självbetjäning av tobaksvaror. Särskilt kostsamt och snedvridande på konkurrensen blir det om snus måste säljas bakom disk. En närmare beräkning av kostnader ges inte, menar Regelrådet, och inte heller alternativa lösningar. Regelrådet avstyrker remissens förslag (T&M 2009-09-29)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation