Grunden för snusförbud borta - EU:s motstånd ren ideologi

– Hela grunden för EU-förbudet mot snus av svensk typ har på något sätt ryckts undan. Lars Erik Rutqvist, medicinsk rådgivare i Swedish Match AB, bedömer att de farhågor som låg bakom EU:s snusförbud från allra första början var fel. Om inte direkt så indirekt, anser han, framgår detta av SCENIHR-kommitténs utredning i sin slutversion

– Är det så att EU-kommissionen beslutar att EU ändå ska behålla det här snusförbudet är det inte några vetenskapliga eller hälsomässiga skäl som ligger bakom ett sådant beslut. Då är det ren ideologi.

För att se de argument som talar för svenskt snus räcker det inte att läsa sammanfattningen i den vetenskapliga kommitténs slutrapport. Resumén ger en mer negativ och återhållsam bild av svenskt snus än de slutsatser som SCENIHR-gruppen ger som sitt svar på EU-kommissionen uppdrag att utreda hälsoeffekter av rökfri tobak.

–Det finns inget stöd i rapporten för farhågorna att svenskt snus skulle vara en tobaksprodukt som skulle vara särskilt hälsofarlig och att den skulle vara särskilt attraktiv för unga människor. Rapporten visar helt klart att inget av de här två gäller. Tvärt om. Svenskt snus är ingen produkt som är särskilt attraktiv för unga. Dessutom är effekten på hälsan dramatiskt lägre än för cigaretter, poängterar Lars Erik Rutqvist. (T&M 2008-05-07)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation