Handelsministern hoppfull när direktiv skrivs om

Handelsminister Ewa Björling har genom åren lärt sig att snusfrågan och EU är ett långdistanslopp.

– Jag har stora förhoppningar om att den process som vi nu är inne i skall resultera i att EU genom ett reviderat tobaksdirektiv 2012 ska "släppa det svenska snuset" fritt i EU. Det är det enda logiska tycker jag som tror på principen om fri rörlighet på EU:s inre marknad.

Ministern framhåller för Tobak&Mer att hennes höga förhoppningar inte betyder att hon är naiv.

– Det finns onekligen en viss risk att kommissionen inte kommer att ha lyssnat tillräckligt noga på oss när de presenterar sitt förslag. Det ska vi vara beredda på, och då ska vi stå redo att arbeta vidare ännu starkare mot parlamentet och rådet under deras fortsatta behandling av frågan.

– Förhandlingarna som följer efter det att kommissionen har presenterat sitt förslag väntas ta minst två år, och vi kommer givetvis att vara aktiva under hela den processen för att försöka säkra ett positivt utfall, lovar hon.

Motiverar fortsatt kamp

I EU-kommissionens offentliga samråd gällande tobaksdirektivet var engagemanget för rökfri tobak och snus relativt lågt. Få EU-parlamentariker yttrade sig. Ewa Björling anser att betydelsen av samrådet inte ska övertolkas.

– Det är tråkigt att vi inte tycks ha fler medlemsstater med på vår linje, säger hon. Men jag är glad över det omfattande stödet från medborgarna. Det är mycket glädjande, som kommissionen konstaterar i sin sammanfattning av resultatet, att en överväldigande majoritet av de medborgare som svarat vill upphäva exportförbudet.

Det är imponerande att en produkt som bara är tillgänglig för runt tio av EU:s 500 miljoner invånare kan uppbåda ett så starkt stöd.

– Det motiverar mig att fortsätta kämpa.

Pragmatiskt stöd

Bland flera organisationer tycks finnas ett välkommet stöd för regeringens linje.

– Stödet baseras såväl på principen om icke-diskriminering som på en mer pragmatisk linje från dem som menar att snus kan vara ett medel för att minska rökningen och dess skadeverkningar.

Att fler av de blott ett fåtal EU-parlamentariker som kommenterat Rökfri tobak är mer negativa än positiva till snus ser hon en öppning i.

– Just det faktum att det är så få parlamentariker som överhuvudtaget svarat gör att man ska vara väldigt försiktig med att dra några långtgående slutsatser utifrån detta. Sen kan vi givetvis alltid bli bättre på att föra fram våra argument.

Rättvisa och lika villkor

Vilka argument kan vara så bärkraftiga för en nation med bristande erfarenhet och kunskap om snus att landets representanter ska tala för att nationens medborgare ska kunna erbjudas snus som ett tobaksalternativ?

– För mig som handelsminister är det viktigaste argumentet att vi ska ha en inre marknad med rättvisa och lika villkor för Europas företag. Snusförbudet undergräver den principen.

Ewa Björling poängterar att utgångspunkten för regeringen och riksdagen har länge varit att förbudet är diskriminerande och oproportionerligt, eftersom liknande eller till och med farligare produkter än svenskt snus får säljas fritt inom EU. Det budskapet borde fler lyssna på och ta till sig, menar hon.

Snusförbud i Sverige?

Om alternativet ”förbud mot all rökfri tobak” införs i tobaksdirektivet leder detta till att också svenskt snus förbjuds i Sverige? Alltså en uppenbar risk att Sveriges undantag undanröjs?

–Det betraktar jag som uteslutet. Vi har ett permanent undantag i vårt anslutningsfördrag, och en enig riksdag och regering står bakom vår linje om att exportförbudet skall avskaffas. Att vi skulle gå i motsatt riktning finns inte ens på kartan för mig. Det vore oacceptabelt, och jag har en hel del svenskar bakom mig när jag säger det, hävdar Ewa Björling.

Hon utgår från att det ska bli framgång för snuset, i frihandelslinjen, i den pågående processen. Hon vill inte spekulera i när en nästa gång vid ett EU-nej annars skulle komma.

– Om vi märker att saker inte går som vi har tänkt oss får vi titta på alternativa planer då. (T&M 2011-10-04)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation