Konkurrensneutral reglering av snus föreslås ersätta myndigheters godtycke

– Myndigheter ska inte godtyckligt avgöra vad som är skadligt och inte skadligt i det svenska snuset utifrån en vag försiktighetsprincip.

Anna Tenje (m) anser att det är angeläget att snusare bör få så utförlig information som möjligt om vad svenskt snus innehåller och hur det framställs. Hon vill att en konkurrensneutral reglering av produktionen införs.

I sin riksdagsmotion Konsumentinformation i rökfri tobak föreslår hon vad en reglering ska omfatta.

– Avsikten är att etablera ett evidensbaserat yttre ramverk som, där så av konsumenthänsyn är vetenskapligt påkallat, anger gränsvärden för de beståndsdelar som redan idag är gängse bruk inom branschen, med möjligheten att skärpa dessa krav och sänka dessa nivåer om nya vetenskapliga rön aktualiserar en sådan utveckling, skriver Anna Tenje.

Utifrån den forskning som gjorts vad gäller snus skadlighet konstaterar hon att det folkhälsopolitiskt sett är vetenskapligt befogat att separera cigaretter och snus åt som skilda produktkategorier.

– Nikotin i sig kan svårligen klassas som farligt, det är sättet det tas upp i kroppen som föranleder behovet att folkhälsopolitiskt värdera skillnaderna i risk mellan snus och cigaretter för konsumenten, anför riksdagsledamoten.

Hon ser svenskarnas snusande som ett starkt bidrag till att rökningen minskat och att andelen svenskar som får rökrelaterade sjukdomar i Sverige internationellt sett är låg. Det är…

–…en folkhälsopolitisk framgång utan internationellt motstycke, där snusningen förefaller spela en viktig roll värd att studera än mer.

Anna Tenje poängterar att en produktreglering av svenskt snus bör utgå från kvalitet och konsumentskydd. Tydliga krav ska finnas på gränsvärden och tillåten standard rörande utformning och innehåll i livsmedel inom Sverige och inom EU.

– Reglering av snusframställning i tillverkningsledet avser att garantera att innehållet inte överskrider kända vetenskapligt konstaterade risknivåer för kända beståndsdelar i odlade grödor såväl som tobaksspecifika beståndsdelar. Regleringen ska vara konkurrensneutral, i betydelsen att den inte ska användas som styrmedel av marknadens utveckling. De halter och nivåer som ska garanteras konsumenten ska alla vara maxvärden, inte tvinga fram helt enhetliga produkter eller inskränka möjligheterna till produktutveckling.

Anna Tenjes förslag ska ses ”ett led i utvecklingen av en snabbt växande efterfrågan” och som en förstärkning av det svenska snuset, inte ”ge stat eller kommun ökade befogenheter att begränsa myndigs valmöjlighet att snusa”. (T&M 2009-11-11)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation