Licens för att sälja tobak ger effekt på försäljning till unga

Inför tillståndsplikt, licensiering, för att få lov att sälja tobak! I runt vart fjärde remissvar uttrycks att skärpta krav på anmälan inte är effektivt nog.

- Ett licenssystem som omfattar samtliga återförsäljare skulle kunna bidra till att kommunerna på ett systematiskt sätt kan upprätthålla och tillse att åldersgränsen efterlevs.

Det bedömer Philip Morris vara en åtgärd som kan bidra till att efterlevnaden av åldersgränsen 18 år för tobaksinköp hålls av handlarna. Licenssystem har i flera länder, inte minst inom EU, identifierats som en effektiv metod för att stoppa underåriga från att köpa tobak.

– Det är troligt att ett tillståndsförfarande skulle verka begränsande på antalet butiker samtidigt som det skulle medföra att redan etablerade tobakshandlare får en större förståelse för de skyldigheter de har och vikten av att efterleva lagen, anför Länsstyrelsen i Stockholms län.

En väntad effekt av auktorisation av tobaksåterförsäljare är att antalet försäljningsställen blir färre. En annan att mer udda, för tobaksprodukter mer främmande, butiker inte kompletterar sitt vanliga utbud med tobak.

– En tillståndsplikt kombinerad med en risk för återkallelse av tillstånd innebär också en preventiv effekt som knappast uppnås med dagens regler, påtalar Länsstyrelsen i Stockholms län vidare och anser att tillståndsplikt även bör omfatta importörer och partihandlare.

– En partihandlare som säljer till en detaljist som saknar tillstånd bör kunna drabbas av administrativt ingripande i form av återkallelse av tillståndet och i allvarligare fall böter eller fängelse. (T&M 2009-09-30)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation