Licens för att sälja tobak förslag när lag revideras

En kommunal licens för att få sälja tobaksvaror är sannolikt på väg i Norge! Tillståndsplikt kan bli ett effektivt medel att begränsa försäljningen av tobak till personer under 18 år. Handlare som säljer olagligt kan förlora sin licens.

De synpunkter som kommit in på Helse- og omsorgsdepartementet "Høringsnotat om Endringer i Tobakksskadeloven" är i huvudsak positiva till att kommunerna framöver föreslås bli tillstånds- och tillsynsmyndighet för tobak.

I översynen av Tobakksskadeloven är frågan om försäljningslicens den mest påtagliga. Drygt ett 70-tal svar hade lämnats på remissen när svarstiden gick ut den 20 april. Tidigast i höst, när inkomna synpunkter och förslag värderats och kanske beaktats, kan Helse- og omsorgsdepartementet presentera ett förslag till ändringar i lagen.

Att det norska stortinget småningom får ta ställning till ett förslag om att de som säljer tobak ska ha tillstånd är högst troligt.

Tillstånd gäller

När departementets förslag till försäljningslicens utformats har licensförfarandet för alkoholförsäljning varit inspiration. En omprövning av tillståndet vart fjärde år som gäller för alkoholtillstånd anses inte nödvändigt för tobak.

En licens som beviljats för tobaksförsäljning ska inte tidsbegränsas. Tillståndet gäller tills det återkallas eller upphör vid övertagande av rörelsen, död och konkurs, framförs i förslaget. Tillstånd ska dock kunna ges för en begränsad tidsperiod, till exempel sommarsäsong.

Precis som i den norska alkohollagen § 1-4b föreslås att tillstånd beviljas den part för vars räkning verksamheten bedrivs."

– Detta innebär den juridiska personen som har ett direkt ekonomiskt intresse i och ansvar för försäljning av tobaksvaror. Tillstånd kan beviljas både fysiska och juridiska personer. Varje försäljningsställe måste ha en egen licens, men en licenstagare kan ha flera licenser.

Oklanderlig vandel

Kommunal tillståndsplikt föreslås gälla all försäljning av tobaksvaror till konsumenter. Undantag är skattefri försäljning på flygplatser. Den kräver däremot särskilt tillstånd av tullmyndigheterna.

De företag som säljer tobak när lagen träder i kraft föreslås få licens utan ansökan. Det rör sig om 15 000–18 000 försäljningsställen. Inom tre månader måste de dock lämna in samma uppgifter till kommunen som de nya företag som ansöker om tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Om den som söker om tillstånd uppfyller lagkraven ska inte kommunen neka tillstånd. I samrådsdokument förtydligas detta:

"Departementet föreslår att det ställs krav på oklanderligt levnadssätt av licenstagare och andra med betydande inflytande på verksamheten i förhållande till tobakslagen. Departementet överväger huruvida det bör finnas ett krav att genomföra oklanderlig vandel när det gäller annan lagstiftning som påverkar tobakslagens syfte."

Föreslagna uppförandekrav är lägre än enligt alkohollagen. Precis som enligt denna lag ska det som skett under de senaste tio åren beaktas. Vad den sökande gjort tidigare ska inte påverka vid bedömning av lämplighet. (T&M 2012-06-26)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation