Skärpt finsk tobakslag tar steg mot tobaksfritt reservat

Ytterligare steg mot målet att tillskapa ett tobaksbruksfritt reservat i Europa år 2040 är taget när den skarpare tobakslagen träder i kraft i Finland den 1 oktober. I portalparagrafen i republikens tobakslag markeras att landets invånare ska skyddas mot de konsekvenser som tobaksbruk kan medföra. Finland blir därmed det första land i världen som i lag skriver in intentionen att bli fritt från tobak.

Den finländska riksdagen tog på den svenska nationaldagen den 6 juni beslut om införande av föreslagna ändringar i ”lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning”. Namnet på lagen ändrades då också till det enklare och tydligare Tobakslagen. Samtidigt ändrades ett par paragrafer i läkemedelslagen som ger möjlighet att sälja nikotinläkemedel även i förplägnadsrörelser, alltså restauranger och andra serveringar. Finlands president Tarja Halonen godkände genom sin namnteckning ändringarna i lagarna den 20 augusti.

Ett av syftena med de ändringar som gjorts är att minska minderårigas tillgång till tobaksprodukter och därmed hindra ungas tobaksdebut. Exempelvis kan den som säljer, överlåter eller förmedlar tobaksprodukter till person under 18 år dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. (T&M 2010-09-25)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation