125 miljoner kr i nya avgifter för tillverkare och importörer

86 miljoner kronor! 39 miljoner kronor! Så mycket ska tillverkare och importörer av tobaksprodukter betala till Folkhälsomyndigheten i fasta avgifter respektive engångsavgifter åren 2016-2019. Pengarna ska kompensera myndigheten för kostnader för de nya krav, uppgifter, som myndigheten ska utföra som en följd av EU:s tobaksproduktdirektiv.

Folkhälsomyndigheten, FHM, redovisar intäkts-/kostnadsprognoser i en budget i sin skrivelse Förslag till avgiftsnivåer med utgångspunkt från propositionen "Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (2015/16:82)".

Bland åtgärderna finns, förenklat uttryckt, att handlägga, behandla och offentliggöra uppgifter om tobaksprodukter som företag avser att sälja på den svenska marknaden. Avgifterna har indelats i två slag, en engångsavgift vid anmälan av en ny produkt samt i en årlig avgift för produkten. Varje avgiftsslag är sedan uppdelat på fyra produktkategorier.

FHM:s budget beräknas på att det under 2016-2019 ska registreras totalt 2698 tobaksprodukter: 317 Cigaretter, 37 Rulltobak, 478 Tobak för användning i munnen, alltså snus och tuggtobak, samt 1 866 Övriga tobaksvaror. De senare utgörs av cigarrer, cigariller och piptobak. Socialdepartementet, som ansvarar för tobaksfrågorna, har skickat förslaget till 31 instanser, främst myndigheter samt företag inom tobak, på remiss. Remisstiden gick ut 15 oktober. 18 oktober hade 21 svar lämnats. När svaren beretts och behandlats ska regeringen utfärda en förordning. När denna tidigast kan träda i kraft är enligt ansvarig tjänsteman på Socialdepartementet svårt att ange.

Tobak&Mer har ett antal gånger sökt FHM:s handläggare för ytterligare information, men hen har inte, trots telefonsvararelöfte om att ringa upp, inte gjort det. (T&M 2016-11-18)

Kontaktinformation