”Orättvis fördelning av höjd skatt på tobak”

– Det är orimligt och ologiskt att med angivande av folkhälsoskäl föreslå en dubblering av skatten på den minst skadliga tobaksprodukten, det vill säga snus och samtidigt föreslå en obetydlig höjning på de mest skadliga kategorierna, det vill säga cigaretter och röktobak.

Motionärerna Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (s) ifrågasätter inte i sin motion Skatt på tobak, 2006/07:Fi201, att skatten på tobak höjs. Däremot ifrågasätter de fördelningen.

– Snusets hälsorisker är omdiskuterade men bred enighet råder om att snus är väsentligt mindre farligt än rökning. Det brittiska läkarsällskapet Royal College of Physicians har bedömt att risken med att använda nordiskt snus ligger i intervallet tio till tusen gånger lägre jämfört med rökningens risker. Om snus överhuvudtaget orsakar dödsfall och sjukvårdskostnader är de extremt mycket mindre än de som vållas av rökningen, skriver motionärerna.

De påtalar att ”flera undersökningar visar att snus antagligen är det effektivaste hjälpmedel för dem som vill sluta röka, till och med effektivare än så kallade nikotinläkemedel som tuggummi och plåster.”

De refererar till rökavvänjningsforskarna Lars Ramström och Jonathan Foulds studie ”Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden”. Denna refererades och kommenterades i Tobak&Mer nr 4 2006.

– Vår uppfattning är skatten på snus kan höjas men att höjningen bör vara neutral i förhållande till höjningen av cigaretter och röktobak för att minimera risken för att tobakskonsumenterna på grund av skatteförändringen styrs över från snus till cigaretter.

I motionen lyfter de också fram att i regeringens förslag till höjning av tobaksskatten kommer prisskillnaden mellan lågpriscigaretter och ”normalpriscigaretter” att ytterligare öka.

– Ur folkhälsosynpunkt är det oacceptabelt att lågprissegmentet av cigaretter växer så snabbt, eftersom det i första hand attraherar barn och ungdomar. För att bryta denna utveckling bör Sverige i likhet med flera andra EU-länder, exempelvis Belgien, Frankrike och Italien, införa ett system med lägstapriser på cigaretter. (T&M 2006-11-29)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation