Samverkan och stöd väg för att nå mål om effektiv tillsyn

  • Inför ett lägstaprissystem på tobak och behåll högstaprissystemet!
  • Lagstifta så att det blir möjligt för myndigheter att i samverkan byta sekretessuppgifter.
  • Tillämpa lagstiftningen och lyssna på EU-kritik.
  • Kommun ska följa lagstiftning och inte välja att ta andra hänsyn.
  • Inför förverkansbestämmelse i tobakslagen.

Ämnena var många, liksom utbytena av erfarenheter och förslag till föränd-ringar när deltagarna i panelen i Tobaksutbildningens Workshop i Borlänge uppmanades att ge sin syn på tobakslagen och vad som kan bidra till ett smidigare och effektivare tillsynsarbete.

Som en centralgestalt, en hoppets bro till reformernas maktsfär, fanns Gustav Gellerbrant, Justitiedepartementet. Han är politiskt sakkunnig hos justi-tieministern och arbetar med civilrättsfrågor och grundlagsfrågor.

– Jag är här i första hand för att lyssna och ta in de synpunkter som finns, upplyser Gustav.

Han lovade att föra synpunkter vidare till de departement som ansvarar för lagstiftningen i respektive område. Socialdepartementet har huvudansvar för tobaksfrågor. Finansdepartementet ansvarar för tull och skatt.

– Men vi berörs i hög grad på justitiedepartementet, inte minst av följdverk-ningen av den illegala tobaken, förklarar han. Vi vill jättegärna ha en lag-stiftning och ett kontrollsystem som fungerar för att försvåra för de kriminella. (T&M 2014-01-27)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation