Skyldighet begära legitimation för att inte sälja tobak till unga

–Näringsidkarna måste få klart för sig att det är skärpta krav på dem, vad som förväntas av dem och att de verkligen försöker leva upp till kraven.

Reglerna för att sälja tobak blir fler och tydliga. En handlare har i sitt ansvar att informera sina anställda om vad som gäller och ge dem det stöd som krävs för lagenlig tobaksförsäljning. Försummelse träffar annars handlare hårdare straffrättsligt.

Lagförslagen har som huvudsyfte att tobaksvaror inte ska säljas till personer under 18 år. Att minderåriga inte får köpa är det handlaren och dennes anställda skyldiga att förvissa sig om.

– De ska göra en ordentlig legitimationskontroll när de inte är helt säkra, förklarar Susanne Billum. Det är för att dra uppmärksamheten till åldersgränsen för inköp.

Hur legitimationskontrollen ska gå till ska handlaren beskriva i egenkontrollprogrammet. En tillsynsmyndighet ska i detta kunna se att rutinerna stämmer.

– Har man inte behandlat egenkontrollprogrammet så har man kanske inte heller tänkt igenom hur kontrollen ska gå till. Egenkontrollprogrammet bör vara stöd både för näringsidkare och för kommunen när den utövar sin tillsyn. (T&M 2009-05-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation