Uppskattat tillsynsverktyg föreslås införas för droger

1 juli 2013 blir det lagligt att göra provköp! Det föreslås i Socialdepartementets promemoria Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

  • Kontrollköp ska endast få utföras av personer som fyllt 18 år.
  • Snarast efter ett genomfört köp ska näringsidkaren underrättas.

Det för ålderskontroll av tillsynsmyndigheter, häribland kommuner, så uppskattade tillsynsverktyget provköp är sannolikt snart tillgängligt. Den arbetsgrupp som Socialdepartementet tillsatte för att utreda och ge förslag i frågan använder visserligen ett nytt begrepp: kontrollköp. Metoden är dock sig lik.

– Promemorian innehåller förslag om införande av nya bestämmelser om kontrollköp vid tillsyn av detaljhandel med folköl och tobak samt försäljning av receptfria läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek.

Legitimation före köp

Arbetsgruppens föreslår att kontrollköp ska användas för ålderskontroll enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. För den senare lagen avses försäljning av receptfria läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek.

För tillsyn genom kontrollköp gäller åldern 18 år dubbelt. För att få rätt att köpa en vara ska köparen ha fyllt 18 år. För att åt tillsynsmyndigheten få utföra uppgiften att utföra kontrollköp måste köparen vara lägst 18 år.

Genom kontrollköp kontrolleras om det före köp i butik begärs legitimation av kunder som ser unga ut. Avsikten är att omyndiga personer inte ska få köpa tobak, folköl eller vissa receptfria läkemedel.

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar när det gäller tobaksvaror att butikspersonal begär legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Att enbart med hjälp av utseendet bedöma en ung persons ålder kan ju vara svårt.

Dolt köp följs upp

Ett kontrollköp...

-...innefattar i princip två moment: dels ett dolt köp, dels en uppföljning där den som har genomfört provköpet återkommer till butiken tillsammans med annan tillsynspersonal från myndigheten, beskriver arbetsgruppen i lagförslaget.

Kontakt ska då tas med den som är ansvarig för försäljningen. Uppföljning bör ske i direkt anslutning till det genomförda köpet. Därigenom minskas det dolda momentet i kontrollmetoden.

Statens folkhälsoinstitut, som har övergripande tillsynsansvar för folköl och tobak, och Läkemedelsverket, med ansvar för receptfria läkemedel, bör i samråd utfärda föreskrifter för hur kontrollköp ska genomföras, föreslås i promemorian. (T&M 2012-05-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation