Alternativa produkter som bidrar till kraftfull skademinskning är den väg som företag inom tobaksindustrin valt för sin framtid. När Global Tobacco & Nicotine Forum, GTNF, hölls i London 12-13 september 2018 engagerades de runt 300 deltagarna i och av inspirerande tankestimulerande föredrag, diskussioner och utbyten.

I brännpunkt var (sl)utfasning av den konventionella tobakscigaretten och hur tobakskonsumenter ska få tillgång till olika nya nikotingivande ersättningsprodukter för njutning – för längre liv.

Forskare, läkare, företrädare för folkhälsa, tankesmedjor och tobaks- och nikotinproduktindustri delgav utifrån vars och ens kompetensområde insikter, kunskaper, erfarenheter samt visionerade.

Tobak&Mer mötte tillgängliga experter i tal och samtal. Som läsare får du här möta två av dem, deras tankar, insikter och åsikter. 

Läs också Regler som försvårar för rökning leder till att alternativ inte väljs.

Pionjär med folkhälsa som mål – har påverkat tobakslagar globalt

Röka tobakscigaretter är som att jonglera med handgranater i syfte att komma åt det åtråvärda nikotinet. Bilden är David Sweanors. Hans tidiga arbete i Kanada med standarder för att minska rökning har påverkat tobakslagstiftning över hela världen. Målet är förbättrad folkhälsa.

– Det vi har är ett smutsigt leveranssystem. Så det borde vara ett enkelt problem att lösa.

Nu är det inte så. Hindren är många, av olika slag, och kommer från olika håll. Regeringar och anti-organisationer, bland andra, bromsar utvecklingen på olika för rökande människor förödande sätt.

– Cigarettrökning dödar över sju miljoner människor per år. Över 20 000 människor om dagen dör globalt på grund av cigarettrökning, konstaterar David, som är grundligt insatt i statusen på och förekomsten av skademinskningsarbete i världen.

Han var den första advokaten på detta klot som på heltid arbetade med politik för att minska rökning. Han anställdes i början av 1980-talet av Non-Smokers’ Rights Association, i Toronto, Kanada. NSRA är en frivillig ideell hälsoorganisation som sedan bildandet 1977 uteslutande har arbetat inom tobakskontroll.

Angrepp mot vetenskap

Om människor ser på rökning ur moralisk synvinkel och betraktar aktiviteten som en synd finns en rad frågor. Då beter de sig annorlunda än om de ser den som en folkhälsofråga.

– Vårt mål är folkhälsa och det är faktiskt ganska enkelt vad vi bör göra. Du vill minska riskerna. Du vill vara pragmatisk. Vi lever i en värld där upplysningen är under attack, med angrepp mot sanning, skäl och vetenskap – och ändå har denna upplysning gett oss så mycket framsteg som art när vi tittar på vad som hänt med rikedom, rättigheter...

I Davids folkhälsopolitikarbete är skademinskning mål. Här är citatet ”människor röker för nikotin men de dör av röken” från rökforskaren Michael Russell en ledstjärna i arbetet.

Ge rökare möjlighet

– Det viktigaste, det första steget, är att få bort folk från cigaretter. Ge människor så många alternativ som möjligt. Vad de än väljer är bättre än cigaretter, anser David.

Han tror på stegvis utveckling i riktning mot skademinskning. Att flytta från osäkra produkter till säkrare. Det har skett inom andra områden i samhället, med betydligt färre olyckor och dödade på några decennier. Bilar har blivit säkrare. Likaså flygplan. Byggstandarder har medverkat till att färre dör i bränder.

– Det ska inte ta över 40 år att minska rökningen med 80 procent. Vi kan minska den mycket dramatiskt på kort tid om vi är villiga att göra det.
För framgång behövs rätten till politik, att använda lag för att förändra en miljö, och att förändra incitamenten för att ge makt åt konsumenterna.

– Istället för att använda tvång som försöker straffa folk eftersom de använder en cigarett, ge dem möjlighet att göra något annat. Det är det som folkhälsan ska handla om.

Se skillnad i risker

Ett problem är att tobaks- och nikotinprodukter i många fall behandlas som om de var lika. Ingen åtskillnad görs sett till de relativa riskerna för skada. Diskussionerna och ställningstagandena blir då inte produktiva! Fokus hamnar avledande på alternativen – symboliskt beskriven av David: ”vilka är farligast att jonglera med: apelsiner, basebollar eller äpplen?”

– När människor för närvarande jonglerar med handgranater – tobakscigaretter – är det praktiska svaret: “Jag bryr mig inte, bara sluta jonglera handgranater!”

Riskerna med de alternativa nikotinprodukterna kommer man att ta itu med senare. Då kanske för att jonglera med softballs istället för ananas!

– Vi vet att med snus är risken nästan ingenting. Med vejping är risken väsentligt lägre än att röka cigaretter. För ”heat-not-burn”-produkter blir det biologiskt omöjligt att inte risken minskar dramatiskt.

Reglera med uppmuntran

David lyfter betydelsen av att den information som ges om de olika produkterna ska vara sann, uppriktig, korrekt. Då får människor möjlighet att utifrån förmåga fatta välgrundade beslut. Svårare än så behöver det inte vara.

– Regeringar ska ge sanningsenlig icke vilseledande information som ger människor möjlighet att förbättra sin hälsa, menar han.

Genom att ge stöd åt byte genom anständiga regleringar, som tar hänsyn till folkhälsan, kan rökande människor uppmuntras att välja skademinskande alternativ.

Skatterna på nikotinprodukter kan differentieras efter varje produkts relativa skaderisk. En annan insats är att anpassa förpackningens varningstext efter skaderisk. Informerade människor har en tendens att flytta till att välja mindre farliga produkter.

Teknikintresse driver

I vissa länder driver människors teknikintresse, inom vissa åldersgrupper, naturligt till alternativa produkter. David refererar till en Goldman-Sachs undersökning 2018 där Sydkorea uppmärksammas.

– De bedömer att ”heat-not-burn”-produkter kommer att vara större i Sydkorea än till och med i Japan. Runt 40, 50 procent av marknaden i Sydkorea kan flytta till dessa produkter inom cirka tre år.

Den minskning av rökningen som skett under tre kvartal med över tio procent har dessvärre avtagit. Allmänheten har nämligen blivit felinformerad om alternativens risknivå och vågar därför inte byta.

– Vi har sett samma sak med rökfri tobak i USA och i andra länder. Människor ges inte information nog för att kunna känna till skillnaden i risker, säger David Sweanor och refererar till en aktuell rapport från Food and Drug Administration i USA. I den påstår FDA att bevisen inte är tillräckliga för att dra slutsatsen att snusning har förmåga att minska hälsoriskerna jämfört medcigarettrök.

– Det är bara absurt. Det är bara så ovetenskapligt. (T&M 2019-05-07)

David Sweanor

Advokat, University of Ottawa, Kanada. Har gått i spetsen för utvecklingen av världsledande tobakskontrollinitiativ både i Kanada och globalt sedan början av 1980-talet. Först som rådgivare till the Canadian Non-Smokers’ Rights Association och sedan som oberoende konsult, akademiker, rådgivare och grundare.

Han har spelat en nyckelroll i frågor som rör tobaksskatter, reklambegränsningar, varningstexter på förpackningar, rökfria miljöer, rökavvänjning, rättstvister och produktreglering. Därtill har hans karriär fokuserat på hur rättsliga åtgärder kan påverka befolkningens hälsa. Han har ett särskilt intresse för samspelet mellan lag och ekonomi som en avgörande faktor för folkhälsan.

Sweanor har också fokuserat hela sin karriär på strategier för riskreducering, inklusive bättre konsumentinformation och tillhandahållande av mindre farliga alternativ till cigarettrökning. Han har arbetat med organ som Världshälsoorganisationen, Världsbanken, Pan American Health Organization och International Union.

Kontaktinformation